Mediasenteret sin logo

Utbygging
Nye Vestby sentrum
Vestby Nytt Nr. 01 -19

Publisert: 01.02.2019

Av Vestby Kommune


Lurer du på hvordan fremtidens Vestby kommer til å se ut? Nedenfor finner du oversikt over prosjekter som er planlagt i Vestby sentrum. Vestby kommunes nettsider vil bli oppdatert etterhvert som mer informasjon er tilgjengelig.

1. Wessel Park

Wessel Park bygges på tomtene S3 og S4 med adresse sentrumsveien. Første byggetrinn er S4 med 49 leiligheter. Totalt vil byggeprosjektet bestå av ca 100 leiligheter. Om byggeprosjektet sier utbygger : "Wessel Park er en viktig brikke i sentrumsutviklingen i Vestby. Vi ønsker å skape gode, trygge og grønne bilfrie fellesrom, attraktive private områder for beboerne og inkluderende sosiale møteplasser." Planlagt byggestart er første kvartal 2019.

2. Sentrumsveien

Vestby kommune er ansvarlig for bygging av Sentrumsveien. Første del av prosjektet strekker seg fra krysset Kroerveien til Odins vei. Fra Odins vei til Garderveien skal eksisterende Sentrumsvei legges om og gå i rett linje mot Garderveien i nytt kryss rett nord for Coop-bygget. Planlagt byggestart er mars 2019. Da vil strekningen fra Kroerveien til Grøstadveien påbegynnes. Omkjøringsveier vil bli skiltet. Muren på Grøstad gård rives, og det bygges ny mur ihht veibredden. Prosjektert ny vei vil bestå av fortau, sykkelvei, grøntbelte med parkeringslommer og veibane.

3. Hersleth

På tomten S5 vil Hersleth Entreprenør AS føre opp et bygg med totalt 24 leiligheter samt aktiv første etasje med næring, handel, restaurant. Bygget vil få en sentral plassering i krysset Garderveien-Kroerveien, med kort avstand til Kollektivbroen og stasjonen. Foreløpig illustrasjon:

4. Urbania

På tomten S9 vil Urbania/ Støttumveien 7 AS føre opp et bygg med ca 35 leiligheter samt aktiv første etasje. Bygget vil få en sentral plassering langs Sentrumsveien i krysset Odins vei, og vil bli nabo til det nye Kulturhuset i Vestby. Her ser du foreløpige snittegninger:

5. Rådhusparken

Rådhusgata bygges om til Rådhusparken, og vil bestå av arealene P1, P2 og P3. Rådhusparken er tenkt som en grønn lunge i Vestby sentrum, med rekreasjonsmuligheter, sitteplasser, aktiviteter, vannspeil, og er tiltenkt alle aldersgrupper. Parken reguleres sammen med Kulturkvartalet, og samspill mellom park og Kulturhus gir mange muligheter for servering, rekreasjon og konserter eller andre aktiviteter.

6. Kulturkvartalet

L2 arkitekter har utarbeidet et mulighetsstudie for prosjektområdet som viser et mulighetsrom basert på rammene som er gitt i områdeplanen. Mulighetsstudiet presenterte flere alternativer, der «Konsept B» ble utredet videre og det var dette alternativet som ble politisk vedtatt (Kommunestyret 10.09.18). Konsept B tar utgangspunkt i et todelt bygg som gjør at kvartalsstrukturen i områdeplanen opprettholdes. Bygget vil ha kulturfunksjoner i de nederste etasjene i begge deler av bygget, og kontorfunksjoner i de øverste etasjen i enten en eller begge deler. Konseptet ønskerå åpne opp/ fremheve G/S veien som går igjennom hele sentrum ned mot togstasjonen, som oppfattes som en viktig kommunikasjonslinje i sentrum for myke trafikanter. Mulighetsstudiet og rom- og funksjonsprogrammet vil danne grunnlag for detaljplanen som sammen vil legges til grunn for en konkurranse om den endelige prosjekteringen.

7. Kollektivbroen

Kollektivbroen vil være et viktig knutepunkt, møtested og oppholdsrom i utviklingen av nye Vestby sentrum. Broen er origo for byutviklingen og målet om å skape «ett» Vestby sentrum ved at Vestbyveien/ Garderveien får en utvidet broforbindelse over togsporene. På denne måten reduseres barrierevirkningen mellom sentrum nord og sentrum syd. Det skal i nytt kollektivpunkt prioriteres fremkommelighet og sikkerhet for fotgjengere, syklister og kollektivreisende. Krysningspunktet vil reguleres for å hindre gjennomkjøring og skape god fremkommelighet for buss.
Kollektivbroen fremheves som en grønn og frodig by‐plass med skulpturell utforming. Utformingsprinsipper ivaretar bevegelsesmønsteret på stedet og stasjonens dynamikk. Den etableres som en solrik og grønn sentrumsplass, med møtesteder og god oversikt over tilgrensende funksjoner i område. Alle løsninger utformes etter prinsipp for universell utforming.

Byggestart

Eksisterende bru rives sommeren 2020 i togstopperioden. Det etableres en sikkerhetstunnell før togtrafikken igjen starter opp. Arbeidet med ny bru igangsettes umiddelbart, og forventes ferdigstilt høsten 2021. Ny bru vil da være forbeholdt kollektivtrafikk (buss).

Kirkeveien

Det vil foregå en del forberedende arbeid i Kirkeveien i 2019. Nærmere informasjon kommer på Vestby kommunes nettsider.

8. Skoletomta

På tomten B5 (Vestby gamle skole) planlegges oppført ca 150- 200 boliger i varierende størrelse. Det er Solon Eiendom ASA som står for prosjektering og oppføring. Prosjektet vil få en sentral plassering i krysset Vestbyveien - Senterveien - Støttumveien, med kort avstand til Kollektivbroen, stasjonen og Vestby storsenter. Det planlegges eget parkeringsanlegg under bakken. Fra planinitiativet / skisseprosjekter:

9. Gartnerikvartalet

På tomtene B3 og B4 (Gartneritomten) planlegges oppført ca 390 boliger i varierende størrelse. Det er Guto AS som står for prosjektering og oppføring. Prosjektet vil få en sentral plassering i krysset Vestbyveien- Kirkeveien-Senterveien, med kort avstand til Kollektivbroen, stasjonen og Vestby storsenter.
 

10. Rådhustorget

Arealet T1 blir det nye Rådhustorget. Torget er skissert lagt med overflate i stein, skal inneholde kunst, sitteplasser og kunne være en arena for ulike aktiviteter. Det er mulig at ny hovedinngang til rådhuset blir lagt i hjørnet på T1. Fasaden i hjørnet vil da være åpen mot både Kollektivbroen og mot stasjonen. Illustrasjon fra områdeplanen:
 
 

11. Alternativ parkeringsplass

Etablerte p-plasser i sentrum vil gradvis forsvinne som følge av utbyggingsprosjektene. Kommunen etablerer en alternativ p-plass på Idrettsbanen ved Vestby videregående skole. P-plassen blir offentlig. Med «snarvei» ned på Kroerveien blir det en gangtid på 7-9 minutter til sentrum. P-plassen etableres med drenering, belysning, asfaltering og oppmerking. I tillegg etableres p-plasser for HC samt El-bil m/ lademuligheter mot avgift. Det er å anta at p-plassen får en levetid på inntil 10 år før nye etablerte p-plasser gradvis er på plass i og rundt sentrum. Oppstart av prosjektet skjer i uke 7, planlagt ferdigstilt uke 17 i 2019.

Relaterte artikler Se Artikler for øvrige innlegg.


Kontakt oss

Ditt navn Dette feltet er påkrevet
Din e-post Dette feltet er påkrevet
Telefon
Henvendelsen gjelder? Dette feltet er påkrevet
Emne Dette feltet er påkrevet


Validering
Skriv tegnene du ser i bildet nedenforValidering er noe vi må benytte på alle åpne skjemaer på nett fordi det har blitt vanlig at spam roboter fyller ut skjemaer med søppel.